کنکوری های رشته ریاضی عزیز این برنامه تا آخر سال تحصیلی شماعزیزان را پوشش میدهد. تاریخ آزمون ها قبل امتحان متقالبا اعلام میگردد.