استاد فاکری دبیر درس زیست شناسی با بیش از هفده سال سابقه تدریس در مدارس و آموزشگاه های نمونه تحلیلگر تست های کنکور