استاد آزاد جو دبیر درس فلسفه و منطق دبیر مدارس نمونه (فرهنگ و مدارس خاص علوم انسانی...) با بیش از سیزده سال سابقه تحلیل گر سوالات فلسفه و منطق کنکور